Satsingsområder

Barnehagen som læringsmiljø:

Barnehagen skal støtte barns nyskjerrighet, vitebegjær og lærelyst, og bidra til et godt grunnlag for livslang læring. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og miljøet. Det er viktig at barna opplever glede og en lyst til å lære mer. Dette er kanskje vår viktigste oppgave i barnehagen; motivere barna til å ha lyst og glede til å lære.


Læring og lek:

Leken er barndommens kjennemerke og en aktivitet som preger hele barnehagedagen. Først og fremst gir leken glede, men den kan også være problemløser og brobygger. Lek påvirker barnets utvikling på alle områder: både språklig-, fysisk-, emosjonell- og sosial utvikling. Den gir mestringsopplevelse og styrker barnets selvfølelse.


Vi ønsker å gi leken gode vilkår i Svalestien Barnehage.

> Det settes av god tid til lek.

> Vi voksne gir barna opplevelser og ideer som inspirerer til lek.

> Vi voksne tør leke og ha det gøy


Barns medvirkning og selvbestemmelse;

Barns medbestemmelse innebærer at vi voksne må sette søkelyset på veilederrollen. Ved å ta utgangspunkt i barnas interesser kan personalet sammen med barna undersøke, stille spørsmål og sammen finne svar som barn kan være tilfreds med.


Anerkjennelse og omsorg;

Vi har tro på at anerkjennelse og omsorg som metode er med på å skape et positivt læringsmiljø, samt fremme empati og øke barnets selvfølelse og egenverd. Dette fremmer igjen videre læring, en såkalt positiv spiral.


LØFT:

Ved hjelp av løsningsbasert tilnærming vil vi prøve å skape gode, positive læringsopplevelser som fokuserer sterkt på hva barnet kan, og ikke det barnet ikke kan.


Språk og språkmiljø:

Kommunikasjon er viktig for barns samhandling, og det er en forutsetning for utvikling av vennskap og deltakelse i barnehagens fellesskap. Et godt språkmiljø bør gi rom for at barn og voksne kan gi uttrykk for tanker, følelser og erfaringer, sette ord på dem og diskutere og reflektere med andre.