Satsingsområder

Målsetninger:

Hovedmålsetting for barnehagen:

> Barna i Svalestien Barnehage er trygge, glade og kreative barn.

> Svalestien barnehage er en barnehage som foretrekkes av foreldre, barn og ansatte.


Målsetting i forhold til vårt arbeid med barna:

> Barna har tro på seg selv og egne evner.

> Barna opplever å ha medvirkning og får ta selvstendige valg.

> Barna opplever å være en positiv og ønsket deltager i et sosialt fellesskap.

 
Målsetting i forhold til foreldre:

> Foreldrene i Svalestien Barnehage er tilfredse og trygge på sitt valg av barnehage.

> Foreldrene er engasjert i barnehagens virksomhet og bidrar til å skape et godt fellesskap.


Målsetting i forhold til personalet:

> I Svalestien Barnehage arbeider det kvalifiserte medarbeidere som tar barn og foreldre på alvor

Barnehagen som læringsmiljø:

Barnehagen skal støtte barns nyskjerrighet, vitebegjær og lærelyst, og bidra til et godt grunnlag for livslang læring. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og miljøet. Det er viktig at barna opplever glede og en lyst til å lære mer. Dette er kanskje vår viktigste oppgave i barnehagen; motivere barna til å ha lyst og glede til å lære.


Læring og lek:

Leken er barndommens kjennemerke og en aktivitet som preger hele barnehagedagen. Først og fremst gir leken glede, men den kan også være problemløser og brobygger. Lek påvirker barnets utvikling på alle områder: både språklig-, fysisk-, emosjonell- og sosial utvikling. Den gir mestringsopplevelse og styrker barnets selvfølelse.


Vi ønsker å gi leken gode vilkår i Svalestien Barnehage.

> Det settes av god tid til lek.

> Vi voksne gir barna opplevelser og ideer som inspirerer til lek.

> Vi voksne tør leke og ha det gøy


Barns medvirkning og selvbestemmelse;

Barns medbestemmelse innebærer at vi voksne må sette søkelyset på veilederrollen. Ved å ta utgangspunkt i barnas interesser kan personalet sammen med barna undersøke, stille spørsmål og sammen finne svar som barn kan være tilfreds med.


Anerkjennelse og omsorg;

Vi har tro på at anerkjennelse og omsorg som metode er med på å skape et positivt læringsmiljø, samt fremme empati og øke barnets selvfølelse og egenverd. Dette fremmer igjen videre læring, en såkalt positiv spiral.

 

Språk og språkmiljø:

Kommunikasjon er viktig for barns samhandling, og det er en forutsetning for utvikling av vennskap og deltakelse i barnehagens fellesskap. Et godt språkmiljø bør gi rom for at barn og voksne kan gi uttrykk for tanker, følelser og erfaringer, sette ord på dem og diskutere og reflektere med andre.